Organisatie

Het ZEEUWS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL is gebaseerd op een goede samenwerking tussen meerdere partijen en personen, waarbij een juiste verdeling en afstemming van taken en verantwoordelijkheden nodig is. Alleen dan kan er structureel worden gewerkt aan de integrale verkeersveiligheid op en rond de basisschool.

organisatiestructuur Zeeland

School

  • Commitment van de Schooldirectie is onmisbaar om verkeersveiligheid structureel binnen de school te borgen. De Schooldirectie zorgt voor enthousiasme en draagvlak onder de leerkrachten, zorgt ervoor dat verkeersveiligheid wordt opgenomen in het schoolbeleid en heeft met MR en OR contact hierover.
  • De Schoolcontactpersoon Verkeer coördineert alle verkeersactiviteiten en draagt zorg voor communicatie richting de ouders. De schoolcontactpersoon is hét aanspreekpunt op een school voor verkeersactiviteiten en zorgt ervoor dat verkeersveiligheid een vaste plek krijgt binnen de school.
  • De Leerkracht is degene die zowel de praktische als theoretische verkeerslessen aan de kinderen geeft.Enthousiasme en betrokkenheid bij de leerkrachten zijn een randvoorwaarde voor succes. Gelukkig biedt het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel tal van faciliteiten om de leerkracht het werk aan verkeer op een eenvoudige en leuke manier mogelijk te maken.

Ouders

  • Zonder Ouders en ouderbetrokkenheid is het lastig om van kinderen bewuste en vaardige weggebruikers te maken. Buiten schooltijd is het belangrijk dat ouders oefenen met hun kinderen. Kinderen spiegelen zich graag aan hun ouders, goed voorbeeldgedrag leert kinderen zich netjes te gedragen in het verkeer.
  • De Verkeersouder organiseert op school aanvullende en ondersteunende activiteiten zoals bijvoorbeeld een dodehoek actie of oversteekles. Daarnaast houdt de verkeersouder de school scherp op het uitvoeren van verkeersactiviteiten en een veilige schoolomgeving. De school kan gratis één verkeersouderabonnement van VVN krijgen.
  • De Hulpouders Verkeer ondersteunen de leerkracht bij het uitvoeren van de praktische lessen op school en bij de educatieve wandel- en fietsroutes. Met behulp van de hulpouders kan een verkeersles efficiënt en praktisch worden uitgevoerd.

Overheid

  • Het ROVZ initieert het ZEEUWS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL, motiveert gemeenten en basisscholen om er (integraal) mee aan de slag te gaan en geeft opdracht aan derden (bijv. VVN) om scholen een aantal praktische verkeerslessen aan te bieden. Het ROVZ is de regisseur in de provincie voor wat betreft verkeersveiligheid en verkeerseducatie op en rond de basisschool.
  • De gemeente draagt zorg voor de inrichting van een veilige schoolomgeving en schoolthuisroutes. De gemeente heeft contact met het ROVZ over de uitvoering van educatieve projecten, zet eigen communicatiemiddelen in en draagt (ook financieel) bij aan de uitvoering van educatieve projecten.

Omgeving

  • De directe omgeving, de buurt, is een onmisbare schakel in het proces (stappenplan) om de schoolomgeving verkeersveilig in te richten. Als er problemen in de directe schoolomgeving zijn, is het slim om de buurt te informeren en eventueel ook inspraak te laten hebben, om zo het draagvlak en commitment voor eventueel te nemen (fysieke) maatregelen te vergroten.
  • De politie is een belangrijke partij vanwege de kennis die zij heeft in de buurt, kennis ten aanzien van veilige oplossingen en de kennis van verkeersregels. Handhaven is vaak de laatste oplossing uit de keten aan mogelijke oplossingen. Een fysieke oplossing of leren de kinderen met een bepaald probleem om te gaan, verdienen altijd de voorkeur. De politie kan vaak wel met ludieke of incidentele acties meewerken aan de verkeersveiligheid rond de basisschool.

Lokale werkgroepen binnen een gemeente of wijk waarin zowel scholen als gemeente, als ouders zitting hebben, zorgen voor continuïteit, enthousiasme en borging.

U bevindt zich hier: Home | Over Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel | Organisatie
U bevindt zich hier: Home | Over Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel | Organisatie