Toelichting doelstellingen

Toelichting op de doelstellingen van het ZEEUWS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL:

1. De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht

Omdat kinderen in deze leeftijdsgroep nog moeten kunnen oefenen als verkeersdeelnemer is een veilige schoolroute en schoolomgeving van groot belang. Hier bestaan diverse landelijke brochures en richtlijnen voor. Omdat situaties in de praktijk altijd verschillen, is maatwerk altijd nodig. Hiervoor kan de veiligheid in kaart worden gebracht door enquêtes onder de ouders en buurtbewoners en uiteraard onder de leerlingen zelf. Voor de toe te passen maatregelen zijn op zeeland.schoolopseef.nl diverse ideeën weergegeven.

2. Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren

Voor de theoretische verkeerslessen zijn op de markt diverse methoden beschikbaar, welke de school, net zoals voor de andere vakken, zelf dient aan te schaffen. Op de website zeeland.schoolopseef.nl is een overzicht opgenomen van de bij SCHOOL op SEEF bekende lesmethoden. Vanwege de steeds veranderende verkeersregels, dient de school gebruik te maken van een actuele lesmethode. Op deze site zelf zijn ook lesmaterialen beschikbaar; o.a. de verkeerskalender, diverse filmpjes e.d.

3. Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren

Voor de praktische verkeerslessen is de leerlijn Verkeerskunsten en Fietsvaardig ontwikkeld. De praktische lessen zijn kant en klaar uitgewerkt voor de leerkracht (of bijvoorbeeld hulpouders). Alle lesbeschrijvingen en bijpassende materialen zijn samengebracht in de leskist Fietsvaardig. Scholen die een labeltraject starten krijgen deze leskist bij aanvang van het traject.

4. Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid.

Communicatie richting de ouders kan door zowel de school als de gemeente plaatsvinden. Communicatie is gewenst op een vijftal aspecten:

  • verkeersopvoeding in het algemeen: wat is de voorbeeldfunctie van ouders en hoe kunnen zij hun kind opvoeden tot veilige zelfstandige verkeersdeelnemers
  • verkeersactiviteiten op de school (hoe kunnen ouders / opvoeders aansluiten op de lessen)
  • de betrokkenheid van ouders bij de verkeersactiviteiten op school als hulpouder of als verkeersouder
  • verkeersopvoeding in relatie tot de lessen die op school worden gegeven;
  • haal- en brenggedrag en verkeersafspraken: ouders kunnen worden gestimuleerd tot het halen en brengen met de fiets of te voet in plaats van met de auto; ook kunnen er afspraken worden gemaakt over het parkeergedrag, looproutes, wachtlocaties, etc.

5. Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie.

Handhaving van het verkeersgedrag gebeurt door de politie. Door de handhaving af te stemmen op de specifieke situatie van de school is deze zo effectief mogelijk. Hierbij kan aandacht worden besteed aan de snelheid van het overige verkeer, parkeergedrag, rood licht negatie, etc. Het verdient aanbeveling deze controles af te stemmen met de berichtgeving in bijvoorbeeld de nieuwsbrief van de school. Ook zijn speciale acties samen met de leerlingen mogelijk waardoor meer gericht wordt ingezet op het 'gedrag' van de ouders. Het is dus van belang dat de school goed contact heeft met de wijkagent die de controles kan verzorgen.

6. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan.

Bij veel scholen is het een grote drukte rondom de ingang tijdens het begin en het eind van de schooldag en tussen de middag. Deze drukte levert soms gevaarlijke situaties op. Daarnaast is het voor de verkeersopvoeding van de leerlingen van belang om te kunnen oefenen. Daarom is het wenselijk om te voet of met de fiets naar school te gaan. Er zijn diverse projecten die de school kunnen helpen om de leerlingen, en nog belangrijker, de ouders hiertoe te stimuleren (o.a. de verkeersslang, op voeten en fietsen, groene voetstappen). Vaak zetten gemeenten of de regio deze projecten in.

7. De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur.

Het is van belang dat de aanpak m.b.t. veilig verkeer en verkeerseducatie wordt verankerd in het schoolbeleid en het gemeentelijk beleid. Dit gebeurt door het opstellen van een schoolactieplan en door opname van het verkeersbeleid en ZEEUWS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL in het (school)beleidsplan. Ook gebeurt dit door het instellen van een schoolcontactpersoon uit het team en een verkeersouder (of liever nog: een commissie van meerdere verkeersouders). Scholen hebben behoefte aan een vaste contactpersoon bij de gemeente en politie voor de specifieke schoolsituatie.

U bevindt zich hier: Home | Over Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel | Het programma | Toelichting doelstellingen
U bevindt zich hier: Home | Over Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel | Het programma | Toelichting doelstellingen