Privacyverklaring

School op Seef is onderdeel van het verkeerseducatie programma van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Het ROVZ is een samenwerkingsverband van diverse partners: ANWB, Veilig Verkeer Nederland, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, Politie, Cumela, BOVAG, Provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Transport Logistiek Nederland, Fietsersbond, Veiligheidsregio Zeeland en het Openbaar Ministerie. Het ROVZ werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Zeeland.

Het verkeersveiligheidsteam van het ROVZ zorgt voor de processturing en het management van de verkeersveiligheid in Zeeland. Dit team is ondergebracht bij Provincie Zeeland en heeft administratieve, beleidsondersteunende en beleidsuitvoerende taken. De partners hebben de uitvoering van de taken van het ROVZ volledig belegd bij het verkeersveiligheidsteam bij de Provincie Zeeland. Ook het beheer van de website School op Seef is belegd bij en wordt verzorgd door Provincie Zeeland.

Provincie Zeeland, die namens de partners van het ROVZ beheerder is van de website, hecht er veel waarde aan dat zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Met deze verklaring wordt weergegeven op welke wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-07-2023. U kunt de laatste versie altijd vinden op onze website.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets vertelt over u of die we aan u kunnen koppelen. Dit kan informatie zijn die direct over u gaat of naar u te herleiden is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uw naam, uw adres of uw rekeningnummer.

Wat is een verwerking?

Met verwerken bedoelen we alle handelingen die we met uw persoonsgegevens kunnen doen zoals het verzamelen, bewaren, vastleggen, aanpassen, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

De Provincie Zeeland is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Provincie Zeeland is gevestigd in het Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg.

U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina www.zeeland.schoolopseef.nl/contact  of een e-mail naar rovz@zeeland.nl.

Contactpagina

Voor wie is deze verklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring is bedoeld voor de partners van het ROVZ, burgers en/of bedrijven die contact hebben met het ROVZ en voor bezoekers van deze website.

Waarom en welke persoonsgegevens verwerken wij?

Contactformulier

Wanneer u via het contactformulier ons een vraag stuurt over School op Seef, hebben wij uw voor- en achternaam en e-mailadres nodig. Deze gegevens hebben we nodig om uw vragen te kunnen beantwoorden en worden dan ook alleen daarvoor gebruikt.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

Provincie Zeeland verstrekt uw persoonsgegevens, als beheerder van deze website namens de partners van het ROVZ, in beginsel niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit moet vanwege een wettelijke bepaling, een publieke taak of een uitspraak van de rechter. Met organisaties die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin worden de verantwoordelijkheden en een zorgvuldige en veilige omgang van deze gegevens vastgelegd conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Persoonsgegevens mogen in principe niet worden doorgegeven naar een organisatie in een land buiten de EU. Dit komt omdat binnen de EU een goede bescherming voor de persoonsgegevens is, en daarbuiten niet in alle gevallen. Onder doorgifte wordt onder andere verstaan: het opslaan (bijvoorbeeld in de Cloud) of het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan een organisatie buiten de EU.

Wij kiezen de veilige kant en staan in principe geen verwerkingen buiten de Economische Europese Ruimte (EER) toe als het niet noodzakelijk is. Dit zijn alle landen binnen de EU plus de landen Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Deze laatstgenoemde drie landen kennen een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens. In het uitzonderlijke geval dat het niet anders kan, zal de provincie, als beheerder van deze website namens de partners van het ROVZ, alleen persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de EER of een internationale organisatie op grond van de goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Doen wij ook aan profilering?

Met profilering wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bedoeld, waarmee bijvoorbeeld gedrag wordt geëvalueerd en geprobeerd te voorspellen.

Wij maken geen gebruik van profilering.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Provincie Zeeland neemt, als beheerder van deze website namens de partners van het ROVZ, passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en zijn conform de geldende ISO27001 beveiligingsnormen en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Binnen de provincie maken wij gebruik van systemen en standaarden om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze systemen en standaarden passen wij regelmatig aan om te voldoen aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de markt.

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht.

Enkel medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, hebben toegang tot (een deel van) het systeem waarin uw gegevens zijn opgeslagen. Autorisatie voor toegang tot het systeem gebeurt aan de hand van rollen. Het verlenen van deze autorisaties verloopt via vaste procedures onder verantwoordelijkheid van de manager van het betreffende organisatieonderdeel die uw gegevens verwerkt.

Bij het bepalen van de maatregelen wordt steeds gekeken naar de huidige stand van de techniek en wordt de beveiliging daarop aangepast. Zie voor meer informatie:

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Informatieveiligheidsbeleid Provincie Zeeland 2019 - 2023

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens, die wij via het webformulier (contactformulier) verwerken, worden door ons maximaal drie maanden bewaard en worden daarna verwijderd uit de database van de website.

Welke rechten hebben betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens?

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens. Wanneer u een beroep wilt doen op uw rechten wordt uw identiteit door ons gecontroleerd. Zo weten we zeker dat we met u contact hebben. Om uw identiteit te controleren worden bijvoorbeeld een aantal identificerende vragen gesteld. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen en de controle ter vaststelling van uw identiteit uit te kunnen voeren, dient het verzoek minimaal naam, adres, woonplaats en contactgegevens, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer, te bevatten. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het behandelen van uw verzoek en de communicatie hierover.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de Provincie Zeeland, als beheerder van deze website namens de partners van het ROVZ, van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG).

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht de provincie te verzoeken uw gegevens te verwijderen, het zogenoemde recht op vergetelheid (artikel 17 AVG). Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in het geval van een onrechtmatige verwerking.

Indien u de (digitale) persoonsgegevens die de provincie van u verwerkt wilt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht van dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit betekent dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm welke u, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).  

Een verzoek kan worden ingediend door een brief of een e-mail te sturen naar onderstaande gegevens:

Provincie Zeeland
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
o.v.v. AVG verzoek
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E-mail: avg@zeeland.nl

De Provincie Zeeland streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van uw verzoek en behandelt uw verzoek binnen een 4 weken termijn. Om zo goed mogelijk op uw verzoek te kunnen reageren, wordt u verzocht om zo duidelijk mogelijk over uw verzoek te communiceren.

Heeft u hulp nodig of wilt u graag extra informatie over het inroepen van uw rechten, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Waar kan ik vragen over privacy en mijn rechten stellen?

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de wijze waarop binnen de Provincie Zeeland wordt omgegaan met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Vragen over privacy of gebruik maken van uw privacyrechten
Heeft u een algemene vraag over privacy of wilt u gebruik maken van één van uw privacyrechten, dan kunt u per post of per e-mail contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens: 

Provincie Zeeland
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E-mail: avg@zeeland.nl

Datalek
Heeft u informatie ontvangen die niet voor u bestemd is, heeft u een kwetsbaarheid in onze beveiliging geconstateerd of is er volgens u sprake van een datalek? Meld dit dan direct bij servicedesk@zeeland.nl. Laat uw contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer) achter, zodat contact met u kan worden opgenomen.

Klacht indienen
Heeft u een klacht? Dan kunt u dit melden bij avg@zeeland.nl en zal uw klacht door onze Functionaris Gegevensbescherming in behandeling worden genomen. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor:

Klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door de Provincie Zeeland, als beheerder van de website namens de partners van het ROVZ, te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.zeeland.schoolopseef.nl. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.