Lesmethoden verkeer

Binnen het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel hebben zowel de theoretische als de praktische, omgevingsgerichte verkeerseducatie een belangrijke plek. Om te voldoen aan de normen van het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel moet de theoretische lesmethode die de school gebruikt vanzelfsprekend actueel zijn.

Voor de invulling van een deel van de theorielessen kan de school ook gebruik maken van de School op Seef-lijn. Verder biedt de School op Seef-lijn vooral veel praktijklessen. Deze lijn staat hieronder uitgelegd en is een aanvulling op bestaande lesmethodes. 

 

School op Seef-lijn

Het programma School op Seef heeft de afgelopen jaren een zodanige eigen 'lijn' ontwikkeld dat betrokken partners gezamenlijk en met betrekkelijk weinig inspanning aan de slag kunnen gaan met verkeersveiligheid en verkeerseducatie op en rond de basisschool. Deze lijn varieert van lessen die direct op het digibord gebruikt kunnen worden tot lesbeschrijvingen en materialen voor het oefenen van verkeersvaardigheden.

Daarnaast hebben ook andere (maatschappelijke) organisaties en (commerciële) partijen materialen en producten ontwikkeld die prima binnen het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel passen en helpen bij het realiseren van de doelstellingen.

Lesmateriaal

Gebruik de School op Seef lijn om de leerlingen veilig aan het verkeer te laten deelnemen
- Seef

Onderwerpen binnen de School op Seef lijn

School omgeving

Om op een verantwoorde manier zelfstandig deel te kunnen nemen aan het verkeer moeten kinderen kunnen oefenen in een veilige omgeving. School op Seef biedt hiervoor tal van tools. 

Bekijk de tools

Praktische verkeerseducatie

Praktische verkeerslessen zijn het belangrijkst om de vaardigheden en het inzicht op te doen, die nodig zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. Daarom wordt in het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel flink geïnvesteerd om de praktijklessen voor scholen mogelijk (en voor de leerlingen leuk) te maken.

Fietsvaardig & verkeerskunsten
Fietsvaardig & Verkeerskunsten biedt lesbeschrijvingen en materialen voor de praktische verkeerslessen op het schoolplein en rondom de school.

Met behulp van het activiteitenoverzicht kan de juiste praktische les gekozen worden, die aansluit op de theoretische les in de klas uit een reguliere verkeersmethode of een andere bron. Door gebruik te maken van Fietsvaardig & Verkeerskunsten in combinatie met een theoretische verkeersmethode, voldoet de school optimaal aan de invulling van verkeerseducatie.

Om deze lessen goed te kunnen voorbereiden en de kinderen (en ouders) enthousiast te maken zijn er korte filmpjes gemaakt die de verschillende praktische oefeningen ondersteunen. 

Verkeerskunsten

Materialenset, leskist Fietsvaardig
Ondersteunend aan de klappers Fietsvaardig & Verkeerskunsten is voor de uitvoering van de praktische verkeerslessen de leskist Fietsvaardig gemaakt. Scholen die een "labeltraject" starten, om het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel te halen, krijgen direct bij de start van het traject deze leskist permanent tot hun beschikking. 

Theoretische verkeerseducatie

Naast praktisch oefenen is het belangrijk theoretische kennis van het verkeer op te doen. Daarvoor kunnen de verkeersmethoden worden gebruikt en materialen uit de School op Seef lijn: de Verkeerskalender, filmpjes enz.

Verkeerskalender
De School op Seef Verkeerskalender biedt maandelijks wisselende interactieve thematische vertelplaten voor op digibord en computer. Aan deze platen zijn leuke en leerzame games en filmpjes gekoppeld en tips voor leerkrachten en ouders in de vorm van hapklare teksten.

 

Ouder informatie

Ouders spelen een cruciale rol in het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel, als opvoeder van hun eigen kinderen en als hulpouder of verkeersouder op school.

Het gedrag van kinderen in het verkeer en de rol van ouders
Kinderen ontwikkelen zich razendsnel, ook als verkeersdeelnemer: van passagier in de auto of achterop de fiets in groep één tot beginnende brugklasser, die over langere en ingewikkeldere routes moet fietsen. Tijdens deze ontwikkeling kunnen ouders hen goed begeleiden door steeds het goede voorbeeld te geven, in de praktijk met hen te oefenen en door daarover te praten. 

Lees meer

Informatie voor ouders
Het is natuurlijk het allermooist als ouders met de verkeersopvoeding thuis kunnen aansluiten bij de lessen op school. Voor sommige School op Seef-producten - o.a. voor de verkeerskalender en voor lessen uit Verkeerskunsten  - zijn "ouderberichten" beschikbaar.

Verkeerskalender

Structurele borging

Verkeersles mag geen incident zijn: juist door de theoretische en praktische lessen ieder jaar in elke groep te laten terugkomen gaan de lessen beklijven. Dit geldt ook voor aandacht voor de veilige schoolomgeving. Om dit te realiseren is het nodig het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel op te nemen in het school- en gemeentelijk beleid en het jaarlijks aandacht te geven. Belangrijk is dit ook in de organisatie te verankeren, met een  schoolcontactpersoon en vaste aanspreekpunten in de gemeente en provincie.

Zeeuws Verkeersveiligheidslabel
In het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel heeft de school zelf een prominente rol, naast de ouders en de gemeente. Een basisschool die verkeersveiligheid en verkeerseducatie hoog in het vaandel heeft staan en structureel met dit onderwerp aan de slag gaat en blijft, verdient het label. Met dit label laat je als school zien dat je het belangrijk vindt dat jouw leerlingen vaardig, verantwoord en veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

 Meer over ZVL

Ga aan de slag met het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel!

Wat valt onder permanente verkeerseductatie?

Doorgaande leerlijn

De ontwikkeling van passagier tot zelfstandig verkeersdeelnemer maakt een structurele aanpak van verkeerseducatie noodzakelijk. De fasen van de motorische en de zintuiglijke ontwikkeling van 4-12 jarigen, hun eigen verkeersrol en de interactie daarvan met andere weggebruikers dienen hierbij als uitgangspunt.

Deze doorgaande leerlijn in de verkeerseducatie aan 4-12 jarigen maakt onderdeel uit van een groter geheel: het programma voor Permanente Verkeerseducatie van de samenwerkende overheden en hun partners. Hierin is een doorgaande leerlijn verankerd voor de doelgroepen van 0 tot 100-jarigen. Voor Zeeland betekent dit onder andere, dat leerlingen na het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel in het primaire onderwijs kunnen rekenen op lessen uit het programma VEVO in het Voortgezet Onderwijs.

Leer over VEVO

Verkeerseducatie, meer dan kerndoelen

Verkeerseducatie op school moet aansluiten bij de kerndoelen. Om dat te bereiken gebruiken scholen doorgaans een verkeersmethode. Een belangrijk onderdeel van methodisch verkeersonderwijs is het toepassen van de theorie in de praktijk, bijvoorbeeld via praktische oefening op het schoolplein of in de schoolomgeving. Ouders worden daarbij actief betrokken en er is veel aandacht voor het verkeer in de schoolomgeving. Deze activiteiten zijn geen kerndoelen, maar komen de verkeersveiligheid van kinderen direct of indirect wel ten goede.

Lokale verkeersveiligheid belangrijk

Daarnaast kunnen scholen rondom verkeersveiligheid een rol spelen in de relatie met ouders en gemeente. De bevordering van veilige oversteekpunten voor wandelende en fietsende kinderen in de schoolomgeving is daarvan een voorbeeld. Een ander belangrijk aanknopingspunt is aandacht voor de schoolhuisroutes. Informatie over de schoolhuisroutes van de kinderen kan door leraren gebruikt worden binnen de verkeerslessen, bijvoorbeeld door foto's van verkeerssituaties uit de eigen omgeving te bespreken.

Theorielessen

Het nut van theorielessen

Verkeer is iets wat je bij uitstek in de praktijk leert: praktische en motorische vaardigheden en de toepassing daarvan in de eigen omgeving zijn heel belangrijk om daadwerkelijk zelfredzaam te worden. Toch is ook het aanleren van de theoretische kennis over bijvoorbeeld verkeersregels en verkeerstekens onontbeerlijk. Binnen het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel is het uitgangspunt, dat de aangeboden theoretische kennis altijd actueel en relevant moet zijn voor de leerlingen. Het is mooi als bij het aanleren van regels en borden een link wordt gelegd met de eigen ervaringen en omgeving van leerlingen, bijvoorbeeld tijdens een educatieve wandeling of fietsroute in de wijk.

De "klassieke" verkeersmethodes in combinatie met onderdelen van Fietsvaardig, Verkeerskunsten, de verkeerskalender en projecten als het DodeHoekproject bieden hiervoor een complete leerlijn.

Juist door deze onderdelen te combineren doen kinderen kennis op, die ze meteen kunnen toepassen en niet snel meer zullen vergeten.

Praktijklessen

Wat zijn praktijklessen?

Onder praktische verkeerslessen verstaan we het oefenen van de motorische vaardigheden (bijvoorbeeld bij het oversteken en fietsen) en het tijdens de lessen toepassen van de motorische en andere verkeersvaardigheden en kennis in de eigen praktijk.

Binnen het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel heeft dit onderdeel van de verkeerseducatie de belangrijkste plek om twee redenen.

In de eerste plaats is de praktijk nu eenmaal belangrijk voor de stapsgewijze ontwikkeling van kinderen tot zelfredzame verkeersdeelnemers. Daarnaast vraagt juist de uitvoering van praktijklessen wat extra inzet op het gebied van planning en uitvoering, zowel van leerkrachten als van ouders. Dit "extra" moet niet overschat worden: met een praktijkles per kwartaal met de lesduur van een tot anderhalf uur in combinatie met informatie aan ouders kom je in de meeste groepen al een heel eind.

Om de praktische verkeerslessen de benodigde kwaliteitsimpuls te geven heeft ROV-Zuid Holland i.s.m. een aantal onderwijsbegeleidingsdiensten de praktische verkeersmethode Verkeerskunsten ontwikkeld. In Zeeland is Verkeerskunsten onderdeel van de leskist Fietsvaardig. 

Bij de reguliere verkeersmethodes ligt de nadruk op het theoretisch verkeersonderwijs. Fietsvaardig en Verkeerskunsten omvatten uitsluitend een programma voor de praktische verkeerslessen op het schoolplein en rondom de school.

Aanvulling op theoretische lesmethodes

Met behulp van het activiteitenoverzicht kan de juiste praktische les gekozen worden, als vervolg op de theoretische les in de klas uit een reguliere verkeersmethode. Door gebruik te maken van Verkeerskunsten in combinatie met een theoretische verkeersmethode, voldoet de school optimaal aan de invulling van verkeerseducatie. 

Verkeerskunsten