Veilig Verkeer Nederland

Het steunpunt van VVN in Zeeland kan hulpouders soms extra ondersteunen bij hun werkzaamheden en acties. Het steunpunt:

  • geeft inhoudelijk advies en ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten;
  • levert of leent materialen voor projecten en acties;

Samenwerken aan het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel

VVN en het ROVZ hebben afgesproken om onder de vlag van het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel hun krachten voor de scholen en (verkeers)ouders te bundelen en hierin samen op te trekken. 

Handleidingen

Via de website van VVN zijn er voor verkeersouders tal van handleidingen beschikbaar. Deze praktische handleidingen geven u handvatten bij het uitvoeren van verschillende activiteiten. Een aantal van deze handleidingen kunt u hier downloaden.

Handleiding 'Laat je zien'
In deze handleiding worden ideeën aangereikt waarmee u acties kunt ondernemen om de zichtbaarheid van kinderen in het verkeer te vergroten, zoals kinderen zelf verlichting laten repareren. Samen met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen kunt u hiermee aan de slag gaan in uw eigen school of in de buurt. Ook krijgt u achtergrondinformatie over fietseisen, verlichting, reflectie en kleding.
Handleiding 'Kinderen doen mee'
Kinderparticipatie: kinderen die meedenken, meepraten en meebeslissen over de wijk waarin zij wonen. Kinderen hebben immers vaak een heel eigen kijk op de verkeersproblemen. Kinderparticipatie betekent ook dat kinderen ergens terecht kunnen met hun klachten en problemen. Steeds meer gemeenten bieden mogelijkheden voor kinderparticipatie. Als vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland kunt u te maken krijgen met kinderparticipatie. Kinderen vragen bijvoorbeeld uw hulp of de gemeente vraagt uw assistentie bij het uitzetten van een kinderparticipatietraject.
Handleiding 'Van 8 naar 1 school-thuisroute'
Aandacht voor leerlingen die van groep 8 naar de middelbare school gaan. Zij krijgen een nieuwe school-thuisroute. De verkenning van deze route staat centraal in 'Van 8 naar 1'. Het boekje geeft ideeën om de leerlingen hierbij te helpen.
Handleiding 'KANS'
Kinder Anders Naar School, kortweg KANS, is bedoeld om ouders bewust te maken van alternatieven voor het halen en brengen met de auto. KANS is ook bedoeld om te bevorderen dat kinderen eerder zelfstandig naar school gaan. Binnen KANS is aandacht voor gedragsverandering en voor het veilig maken van de schoolomgeving. Fietsen of lopen naar school moet immers wel mogelijk zijn.
Handleiding 'Praktisch Verkeersexamen'
Een boekje vol nuttige tips en informatie over de organisatie van het praktische deel van het Verkeersexamen. In de handleiding staan ook de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt aan het examen, de route en aan een goedgekeurde fiets voor het examen.