Samenwerken aan een veilige school omgeving

Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen oefenen om zelfstandige verkeersdeelnemers te worden. Daarom is een onderdeel van het School op Seef programma ook de ontwikkeling van een veilige school omgeving.

Een werkgroep van belanghebbenden zoals de basisschool, ouders, buurtbewoners, politie en de gemeente kunnen er gedragen oplossingen om de verkeersveiligheid van de school omgeving te verbeteren ontwikkeld worden. Oplossingen kunnen variëren van fysieke maatregelen tot praktische of theoretische verkeerslessen.  

Stappenplan om de schoolomgeving veiliger te maken

Dit stappenplan geeft eenvoudige handvatten aan betrokken en geïnteresseerde partijen om projectmatig samen te werken aan de verkeersveiligheid op en rond de basisschool. Via een tiental stappen wordt de route gevolgd van het gezamenlijk "erkennen" van een probleem tot het gezamenlijk "opstellen" van het uitvoeringsplan. Op deze manier wordt projectmatig een verkeersveilige school en schoolomgeving volgens School op Seef gerealiseerd. 

 

Stap 1 - Besluit tot het starten van het proces

Deze stap heeft betrekking op het erkennen van het probleem, het peilen van de bereidheid om er mee aan de slag te gaan, het informeren van de betrokkenen en het instellen van de werkgroep.

 

Stap 2 - Opstartoverleg

In deze stap komt de werkgroep voor het eerst bij elkaar, worden de gezamenlijke intenties en doelen bepaald, wordt een planning opgezet en worden afspraken gemaakt.

Stap 3 - Onderzoek op schoollocatie

In deze stap wordt onderzoek verricht naar de knelpunten, maar ook naar de schoolroutes en de vervoerwijze verdeling. 

Stap 4 - Werkgroep vergadering I: Bespreken resultaten onderzoek

Deze stap is de eerste vergadering met de werkgroep. Tijdens deze vergadering worden de resultaten van het onderzoek besproken. Van de knelpunten wordt besproken wat de belangrijkste kenmerken zijn. Er wordt nog niet over maatregelen gesproken. Aan het eind van deze vergadering wordt besproken of er voldoende verbetermogelijkheden worden gezien om het proces voort te zetten.

Stap 5 - Werkgroep vergadering II: zoeken naar maatregelen

In deze stap wordt prioriteit aangebracht in de knelpunten en wordt gebrainstormd over maatregelen.

Bekijk de ideeënbank

Stap 6 - Informatie en presentatie van de voortgang aan betrokkenen

Alle betrokkenen worden op de hoogte gebracht van de voortgang en de globale ideeën voor maatregelen.

Stap 7 - Werkgroep vergadering II: Vaststelling uitvoeringsplan

In deze stap worden de maatregelen vastgesteld en ingevuld op maatregelbladen die samen de basis vormen voor het uitvoeringsplan.

Stap 8 - commitment

Gezamenlijk ondertekenen de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst (het uitvoeringsplan)

Stap 9 - Uitvoering van de afspraken

Stap 1 t/m 7 is voorbereidend werk, gevolgd door de samenwerkingsovereenkomst die wordt ondertekend in Stap 8. Daarna start de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Stap 10 - Werkgroep vergadering IV: Monitoring en evaluatie

Het proces en de uitkomsten van de verbetermaatregelen worden gemonitord en geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie wordt gekeken of de verkeersveiligheid verbeterd is en of er vervolgstappen gezet moeten worden.